Trong các hình sau, hình nào có phần đã tô màu bằng 14của hình đó?

Câu hỏi: Trong các hình sau, hình nào có phần đã tô màu bằng 14của hình đó? Đáp án chính xác Trả lời: Hình A được chia làm 3 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.Hình B được chia làm 4 phần bằng nhau và tô màu một phần.Hình C chỉ được chia làm 2 …
Hoc tap online
Author: admin