TỔ HỢP – GIAI THỪA

Phần 1 . GIAI THỪA

Lý thuyết :

Với  , ta có :  – Đọc là  giai thừa )

VD : 

Chú ý : Trên máy tính Casio Fx-500MS có thể làm các bước sau :

SHIFT

Quy ước : 

Bài tập làm mẫu :

Tìm  thỏa mãn :

(1)

BG :

Ta có :  

và :   . Do đó :

(1)  

Do  nên 

Bài tập :

Bài 1 : Tìm  thỏa mãn :

Bài 2 : Tìm   thỏa mãn :

Bài 3. Tìm  thỏa mãn :

Bài 4 . Tìm  thỏa mãn :

Bài 5 . Tìm  thỏa mãn :

Bài 6 . Giải hệ :

Bài 7. Giải hệ :

Bài 8 . Tìm  thỏa mãn :

Bài 9 . Tìm  thỏa mãn :

______________________Phần II ________________________________________

Biết :  

Bài 1 . Giải các PT sau :

1)

2)    


3)    


4)    


5)    

Bài 2 . Giải các BPT sau :

1)   

2)