Tìm x, biết x∶123 = 3256 – 2765

Câu hỏi: Tìm x, biết x∶123 = 3256 – 2765 A. x = 60393 Đáp án chính xác B. x = 60273 C. x = 60283 D. x = 60383 Trả lời: x:123 = 3256−2765x:123 = 491x = 491×123x = 60393Vậy đáp án đúng là x=60393.Đáp án A ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin