Tìm tất cả các phân số bằng phân số 2135 và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 20. Có tất cả bao nhiêu phân số thỏa mãn:

Câu hỏi: Tìm tất cả các phân số bằng phân số 2135 và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 20. Có tất cả bao nhiêu phân số thỏa mãn: A. 2 B. 3 Đáp án chính xác C. 4 D. 5 Trả lời: Đáp án là BVì mẫu của các phân số cần tìm là số tự nhiên nhỏ …
Hoc tap online
Author: admin