Tìm tâm, bán kính phương trình mặt cầu

Tìm tâm, bán kính phương trình mặt cầu ========== Câu 13: Trong không gian (Oxyz), cho mặt cầu (left( S right):,{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 2} right)^2} + {left( {z – 3} right)^2} = 16). Tâm của (left( S right)) có tọa độ là A. (left( { – 1,;, – 2,;, […]
Hoc tap online
Author: admin