Tìm kí hiệu thích hợp ( ⋮; ⋮)  điền vào chỗ trống:a) 12 …. 2;                   b) 105 … 5;c) 26 … 4

Câu hỏi: Tìm kí hiệu thích hợp ( ⋮; ⋮)  điền vào chỗ trống:a) 12 …. 2;                   b) 105 … 5;c) 26 … 4 Trả lời: a) Ta có 12 = 2.6 nên 12 chia hết cho 2 ta viết 12 ⋮ 2.b) Ta có 105 = 5.21 nên …
Hoc tap online
Author: admin