Tiếng Anh 7 Review 4 Language

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Bài 1 Pronunciation 1. Mark (‘) the stressed syllables in the underlined words. Then listen, check and repeat. (Đánh dấu (‘) các âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ được gạch dưới. Sau đó, nghe, kiểm tra và lặp lại.) 1. Driverless trains will […]
Hoc tap online
Author: admin