Thông tin của hội toán học Việt nam Tháng 6,9/2009

VMS

Đây là 2 bản tin bằng .pdf về Thông tin của hội toán học Việt nam Tháng 6,9/2009.

đăng trên www.vms.org.vn.

mời các bạn tải về xem….

http://www.vms.org.vn/ttth/T13S2.pdf

http://www.vms.org.vn/ttth/T13S4.pdf