Thiết kế bài giảng Đại số 10 Nâng cao (2 tập)

Thiết kế bài giảng Đại số 10 Nâng cao (2 tập).
Link tải Tập 1
File: PDF, 11MB
Link tải Tập 2
File PDF, 5.8MB
Tác giả: Trần Vinh
Nhà xuất bản Hà Nội 2008. (vnmath.com)