Kỹ thuật giảm biến trong bài toán tìm GTNN – GTLN

Đây là SKKN của Thầy Trần Phi Thoàn – Chuyên TNH – AG LINK: http://dl.dropbox.com/u/44086534/ebookto…oanTNH.rar