Galileo Galilei (1564 – 1642)

Galileo Galilei (phát âm: Ga-li-lê-ô Ga-li-lê; 15 tháng 2 năm 1564 – 8 tháng 1 năm 1642) là một nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học. Các thành tựu của ông gồm những cải tiến cho …

Galileo Galilei (1564 – 1642) Read More »