Số phức (Complex numbers)

Tác giả: Nguyễn Trần Trí

Mục lục

Trang
Lời nói đầu 1
Chương I:Tổng quan về số phức
§1.Lịch sử số phức 2
§2.Các kiến thức cơ bản về số phức 3
Chương II:Phân dạng bài tập và thí dụ
§1.Các phép toán trong trường số phức 5
§2.Ứng dụng của số phức trong việc giải phương trình bậc 2, 11
phương trình đưa về bậc 2, hệ phương trình
§3.Các ứng dụng của công thức Moivre 15
§4.Công thức Ơ-le và ứng dụng 19
§5. Ứng dụng của số phức để giải các bài toán đa thức, 22
phân thức, tổ hợp, rời rạc…
§6.Sốphức trong ‘‘khai triển Phuriê hữu hạn’’và ứng dụng 28
để giải phương trình bậc 3
32
Các tài liệu tham khảo
Số-Phức-Complex-Numbers.rar
Lời nói đầu Số Phức (Complex Numbers)