Sex và toán học

[Hình: 1284624210_Tranhvui200-492.jpg]
Sex cũng giống như toán học. Thêm giường, trừ đi quần áo, chia chân, và nhân bản nhiều lần!