Quy đồng mẫu số hai phân số 27;−58  được hai phân số lần lượt là

Câu hỏi: Quy đồng mẫu số hai phân số 27;−58  được hai phân số lần lượt là A.1656;−3556 Đáp án chính xác B.1656;3556 C.1656;35−56 D.−1656;−3556 Trả lời: Đáp án cần chọn là: ATa quy đồng 27  và  −58  (MSC:56)27=2.87.8=1656;−58=−5.78.7=−3556 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin