Quãng đường AB dài 6 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo được bao nhiêu cm?

Câu hỏi: Quãng đường AB dài 6 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo được bao nhiêu cm? A. 6 m B. 6 cm Đáp án chính xác C. 6 dm D. 60 cm Trả lời: Chọn B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp …
Hoc tap online
Author: admin