Quan sát hình lăng trụ đứng tứ giác trong Hình 3. a) Hãy chỉ ra các mặt đáy và mặt bên của lăng trụ đứng tứ giác. b) Cạnh bên AE bằng các cạnh nào?

Câu hỏi: Quan sát hình lăng trụ đứng tứ giác trong Hình 3. a) Hãy chỉ ra các mặt đáy và mặt bên của lăng trụ đứng tứ giác. b) Cạnh bên AE bằng các cạnh nào? Trả lời: a) Hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.EFGH có: – Các mặt đáy là: ABCD; EFGH. …
Hoc tap online
Author: admin