Phương trình đường thẳng các yếu tố liên quan

Chắc không cần giới thiệu, các vị cũng biết rồi tôi đưa lên tham khảo.