Ôn tập chương 1 – toán 10

I. MỆNH ĐỀ 1. Định nghĩa Mệnh đề là một câu khẳng định  Đúng hoặc Sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng hoặc vừa sai 2. Mệnh đề phủ định Cho mệnh đề (P). Mệnh đề “Không phải (P) ” gọi là mệnh đề phủ định của (P). Ký hiệu là $overline P $. Nếu  P đúng thì $overline P […]
Hoc tap online
Author: admin