Nhị thức Newton và công thức tổ hợp

Ebook này tôi sưu tầm, tác giả có trong file, thank.