Microsoft Maths

Phần mềm Microsoft Maths rất hữu ích cho việc dạy toán.

Tải về tại đây: http://www.toggle.com/lv/group/view/kl37371/Microsoft_Math.htm

Link Trực tiếp  http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msoffice/pub/X13-66853/X13-66853.exe