Mệnh đề: ” Tổng các lập phương của hai số a và b” được biểu thị bởi:

Câu hỏi: Mệnh đề: ” Tổng các lập phương của hai số a và b” được biểu thị bởi: A. a3+b3 Đáp án chính xác B. a+b3 C. a2+b2 D. a+b2 Trả lời: Tổng các lập phương của hai số a và b là a3+b3Đáp án cần chọn là A ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới …
Hoc tap online
Author: admin