Lựa chọn đáp án đúng nhất:×  2156       3064580Kết quả của phép tính trên đúng hay sai?

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:×  2156       3064580Kết quả của phép tính trên đúng hay sai? A. Đúng B. Sai  Đáp án chính xác Trả lời: Ta có: Viết chữ số 0 vào hàng đơn vị của tích.3 nhân 2156 bằng 6468.×  2156       3064680Vậy ta chọn đáp án: B ” Sai “Lưu ý : Khi nhân với số …
Hoc tap online
Author: admin