Lựa chọn đáp án đúng nhất:35 × 11 + 54 = ……………

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:35 × 11 + 54 = …………… A. 438  B. 439  Đáp án chính xác C. 448  D. 449  Trả lời: Ta có: 35 × 11 + 54 = 385 + 54 = 439Vậy ta chọn đáp án đúng là: 439. Chọn BLưu ý : Nếu biểu thức chỉ có phép nhân …
Hoc tap online
Author: admin