Lựa chọn đáp án đúng nhất.Cho đoạn thẳng MN dài 6cm. Trên tia MN lấy điểm P sao cho MP = 1cm, trên tia NM lấy điểm Q sao cho NQ = 1cm. Xét các khẳng định sau:(I) MQ = NP(II) Hai đoạn thẳng MN và PQ có chung đường trung trực(III) Đường trung trực của đoạn thẳng MN và đường trung trực của đoạn thẳng PQ trùng nhau

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất.Cho đoạn thẳng MN dài 6cm. Trên tia MN lấy điểm P sao cho MP = 1cm, trên tia NM lấy điểm Q sao cho NQ = 1cm. Xét các khẳng định sau:(I) MQ = NP(II) Hai đoạn thẳng MN và PQ có chung đường trung trực(III) Đường …
Hoc tap online
Author: admin