Không gian vector (bản thử nghiệm)

Tên tác giả trong sách,
[Hình: cover.jpg?psid=1]

Xem online và download ebook ở đây.