Khái niệm Nghiên cứu bài học (Lesson Study)

Thuật ngữ “Nghiên cứu bài học” (NCBH) theo tiếng Nhật “jugyokenkyu” có nghĩa là nghiên cứu và cải tiến bài học cho đến khi nó hoàn hảo (Catherine Lewis, 2006).NCBH là một quy trình chung để phát triển nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên (GV) mà các GV tham gia vào để kiểm tra thường xuyên việc thực hành giảng dạy với mục đích cải tiến và làm cho việc giảng dạy ngày càng có hiệu quả hơn. Kiểm tra này tập trung vào các GV làm việc hợp tác với nhau về một số “bài học nghiên cứu”. Ở đây chúng ta cần phân biệt “Nghiên cứu bài học” (quy trình chung để phát triển nghiệp vụ sư phạm) khác với “Bài học nghiên cứu” (chỉ những tiết học cụ thể được chọn để đạt mục đích nghiên cứu).

Một quy trình của nghiên cứu bài học thường gồm ba bước chính, đó là:

  1. Xác định chủ đề nghiên cứu;
  2. Thực hiện một số bài học nhằm khám phá chủ đề nghiên cứu; và
  3. Chia sẻ kết quả và viết báo cáo.