HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN CẤP THPT – AN GIANG

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ  BỒI DƯỠNG

HỌC SINH GIỎI  MÔN TOÁN CẤP THPT

(Kèm theo Công văn số 1244/SGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 9 năm 2010

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang)

TẢI FILE WORD TẠI ĐÂY:

HUONG DAN BD HSG toan 12-2010