Hai xạ thủ A và B cùng bắn 15 phát đạn, kết quả được ghi lại dưới đây:  Điểm trung bình của xạ thủ A và xạ thủ B lần lượt là:

Câu hỏi:  Hai xạ thủ A và B cùng bắn 15 phát đạn, kết quả được ghi lại dưới đây:  Điểm trung bình của xạ thủ A và xạ thủ B lần lượt là: A. 8; 9 B. 9;10 C. 8,5;8,6 D. 9,1;9,1 Đáp án chính xác Trả lời: Điểm trung bình cộng:Đối với xạ thủ A:X¯=6.2+7.1+9.3+10.915=13615≈9,1Đối với xạ …
Hoc tap online
Author: admin