Hai xạ thủ A và B cùng bắn 15 phát đạn, kết quả được ghi lại dưới đây:  Chọn câu đúng:

Câu hỏi:  Hai xạ thủ A và B cùng bắn 15 phát đạn, kết quả được ghi lại dưới đây:  Chọn câu đúng: A. Đối với xạ thủ A B. Đối với xạ thủ B C. Cả A và B đều đúng Đáp án chính xác D. Cả A và B đều sai Trả lời: Bảng tần số: Đối …
Hoc tap online
Author: admin