Giải Sinh 10 bài 31 trang 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 Chân trời sáng tạo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Câu hỏi tr 148

Mở đầu
Khi người bệnh (do nhiễm virus) håt hơi, virus theo hàng ngàn giọt bản bay vào trong không khí và có khả năng lây truyền bệnh cho những người khác. Ngoài ra, virus còn có […]
Hoc tap online
Author: admin