Giải Language – Review 4 SGK tiếng Anh 6 Global Success Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Bài 1a Video hướng dẫn giải Pronunciation 1. a. Circle the word with a different stress pattern. Listen, check and repeat the words. (Khoanh tròn từ có mẫu trọng âm khác nhau. Nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.) 1. A. picture        […]
Hoc tap online
Author: admin