FIBONACCI Leonardo, ngưới Ý, 1175-1240

Tên thật là Léonard de Pise, tự Fibonacci (nghĩa là con của Bonaccio”), Leonardo là con của một viên chức Thành Phố Pise. Thương gia và nhà du lịch lớn , Ông đi khắp Châu Âu  và nghiên cứu toán học của thời đại

Trong cuốn Liber Abaci (sách tính toán), in năm 1202, chủ yếu là các phép toán về thương mại, ông giải các bài toán đại số trong tác phẩm toán học của  Al Khwarizmi.

Fibonacci sử dụng nhiều đến các số “arabes” (hệ thống thập phân) tính toán phân số và phương pháp giải các phương trình . Ông cho ấn hành tập hình học, Practica geometriae (1220), trong đó ông dùng phương pháp đại số giải các bài toán hình học và tập các phép toán tìm căn bậc hai,bậc ba (Liber Quadratorum, 1225).

Cuốn Liber Abaci cũng là tuyển tập các bài toán nhỏ nổi tiếng như bài toán nổi tiếng  về sự sinh sản của loài thỏ :

Bước đầu ta có một cặp thỏ, hỏi sau mười hai tháng ta có bao nhiêu cặp thỏ biết rằng mỗi cặp thỏ mỗi tháng sinh ra một cặp thỏ mới kể từ tháng thứ hai khi nó sinh ra

Từ đó ta có dãy Fibonacci :

uo = u1 = 1, và với mọi n: un+2 = un + un+1

và số vàng ( nombre d’or), được ký hiệu  F, giới hạn của : un+1/ un.