Định lý Pytago – Phần II – cắt ghép

Cắt và ghép

Có nhiều cách cắt, ghép hình thể hiện định lý Pytago:

Gougu.png
Gougu1.svg
Pythagorean proof.png
Pythagorean proof2.png

có 16 bộ 3 số nguyên tố pythagore với c nhỏ hơn hoặc bằng 100
(3:4:5)
(5;12;13)
(7;24;25)
(8;15;17)
(9;40;41)
(11;60;61)
(12;35;37)
(13;84;85)
(16;63;65)
(20;21;29)
(28;45;53)
(33;56;65)
(36;77;85)
(39;80;89)
(48;55;73)
(65;72;73)