Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một tổ dân số, ta có kết quả sau:Có nhiêu hộ gia đình tham gia điều tra?

Câu hỏi: Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một tổ dân số, ta có kết quả sau:Có nhiêu hộ gia đình tham gia điều tra? A. 22 B. 20 Đáp án chính xác C. 28 D. 30 Trả lời: Có 20 hộ gia đình tham gia …
Hoc tap online
Author: admin