Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:Cho dãy số 1; 2; 3; 4 … 1998; 1999; 2000. Dãy số đã cho có ………. số

Câu hỏi: Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:Cho dãy số 1; 2; 3; 4 … 1998; 1999; 2000. Dãy số đã cho có ………. số Trả lời: Hướng dẫn giải:Từ 1 đến 9 có 9 sốTừ 10 đến 99 có 90 số vì  (99 – 10) + 1 = 90Từ 100 đến 999 có …
Hoc tap online
Author: admin