Điểm x trong hình sau đây biểu diễn số nguyên nào?

Câu hỏi: Điểm x trong hình sau đây biểu diễn số nguyên nào? A. −2 B. 4 C. 3 D. −3 Đáp án chính xác Trả lời: Điểm x trong hình biểu diễn số −3.Đáp án cần chọn là: D ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin