ĐỀ THI THỬ LẦN 1 CỦA ĐHKHTN

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 CỦA ĐHKHTN

-Ngày thi 27-11-2011

Câu I. Cho hàm số ©

1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ©

2. Tìm m để đồ thị hàm số © tiếp xúc với đường thẳng y=mx+5

Câu II.

1. Giải phương trình:

2. Tìm GTLN, GTNN của hàm số:

Câu III.

1. Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực:

2. Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển biết tổng các hệ số của nó bằng 59049

Câu IV.

1. Cho hình chóp tam giác đều SABC có cạnh bên bằng a, góc tạo bởi mặt bên và đáy bằng . Tính thể tích của khối chóp.

2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hình vuông ABCD có đỉnh A(1;2;1) và đường chéo BD:. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình vuông.

3. Trong hệ trục tọa độ Oxy cho đường tròn: (T):. Viết phương trình đường thẳng qua A(7;3) cắt đường tròn (T) tại B,C sao cho AB−3AC=0

Câu V. Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn điều kiện: ab+bc+ca=3abc. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: