Đề thi thử HKII toán 12 NH 09-10

logoĐây là 3 Đề thi thử HKII toán 12 NH 09-10, 2 đề sưu tầm (internet), 1 đề của tôi. có đáp án luôn GV-HS tham khảo.

chú ý: đây là đề thi thử thôi nhé. tôi không chịu trách nhiệm gì cho thi hkii tói đây.

Các HS thi thành công.

3 file word: 3-dethi-HKII-toan12-2010