Đề thi môn toán thử sức trước kì thi số 4 – Tạp chí THTT tháng 01/2012

PHẦN CHUNG

CÂU 1 Cho hàm số ©

1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ©

2) Gọi M là một điểm nằm trên © có hoành độ lớn hơn 1, là giao điểm hai đường tiệm cận. Tiếp tuyến với © tại cắt tiệm cận đứng tại , cắt tiệm cận ngang tại . Tính diện tích tam giác .

CÂU 2

1)Giải phương trình

.

2) Giải phương trình

.

CÂU 3 Tính tích phân

.

CÂU 4
Cho hình hộp . là hai điểm lần lượt thuộc cạnh

sao cho . là hai điểm lần lượt thuộc sao cho song song . Hãy xác định tỉ số

CÂU 5 Cho x,y là các số thực thỏa mãn

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của .

PHẦN RIÊNG

A Theo chương trình chuẩn

CÂU 6a
1)Cho tam giác . Đường phân giác góc có phương trình là , đường cao có phương trình là . Hãy xác định tọa độ , biết rằng đường thẳng đi qua .

2) Trong không gian cho điểm A(1;0;0) và hai đường thẳng

;

Gọi là hai điểm lần lượt thuộc sao cho thẳng hàng. Tìm điểm trên trục tung sao cho diện tich tam giác bằng 3.

CÂU 7a Tìm m để phương trình

có nghiệm.

Theo chương trình nâng cao

CÂU 6b
1) Trong hệ tọa độ cho elip(E):

là hai điểm trên sao cho tam giác vuông tai O (gốc tọa độ).

H là hình chiếu lên . Chứng minh rằng khi thay đổi thì chạy trên đường tròn cố định .Viết phương trình đường tròn đó.

2) Có 20 quyển sách gồm 5 toán, 7 lí, 8 Hóa , các sách cùng loại giống nhau. Số sách này chia đều cho 10 học sinh, mỗi học sinh chỉ nhận được 2 cuốn khác loại. Hạnh và Vân là 2 bạn trong 10 bạn đó. Tính xác suất để 2 cuốn sách mà Hạnh nhận được giống Vân.

CÂU 7b
Giải hệ phương trình:

——— hết —————-