Đề thi HSG lớp 12 môn Toán TP Hải Phòng 2011-2012

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ

Môn Thi : Toán

Thời gian làm bài : 180 phút

Bài 1. Giải hệ phương trình sau:

Bài 2. Cho thỏa mãn các điều kiện sau

Hãy chứng minh rằng :

f(2012)=f(2011) hoặc f(2012)=f(2011)+1

Bài 3. Cho a,b,c là các số thực không âm có tổng bằng 1. Chứng minh rằng

Bài 4. Cho tam giác ABC không cân có BC=a,CA=b,AB=c. Giả sử là các đường phân giác trong của . Chứng minh rằng nếu thì

Bài 5. Tìm các hoán vị p của tập {1,2,…,2011} thỏa mãn