Đề thi HK1 Toán 12 – 2021 – BT số 1

Đề thi thử HK1 Toán 12 – 2021 – BT số 1 – cùng luyện tập. Câu 1: Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là (3{{rm{a}}^2}), độ dài cạnh bên là 3a. Thể tích khối lăng trụ này bằng A. (6{{rm{a}}^3}) B. (18{{rm{a}}^3}) C. (9{{rm{a}}^3}) D. (3{{rm{a}}^3}) Câu 2: Cho…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin