ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 12 – ĐỀ 6

ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 12 – ĐỀ 6 =================== Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho (Aleft( {1;1; – 1} right),Bleft( { – 1;2;0} right),Cleft( {3; – 1; – 2} right)). Giả sử (Mleft( {a;b;c} right)) thuộc mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1}…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin