Đề kiểm tra về vectơ-hình học 10

ĐỀ KIỂM TRA 45′
Môn: Hình học 10
Câu 1.
Cho hình bình hành [Hình: quicklatex.com-d7147721aa214258913761a1c60acba6_l3.png]. Chứng minh rằng với mọi điểm [Hình: quicklatex.com-316287c6f5fadf7cd4af9475c28d18d1_l3.png], ta có
[Hình: quicklatex.com-6e9ede2b0088c7716766db4df3374e54_l3.png]
Câu 2.
Cho năm điểm [Hình: quicklatex.com-c2f40e5b9ee54e2a8bb197d43633da57_l3.png] bất kì. Chứng minh rằng
[Hình: quicklatex.com-dc01786137148db417b41726ac1a7c8d_l3.png]
Câu 3.
Cho tam giác [Hình: quicklatex.com-56a2f73c54d6f88e9ebef33494261d3a_l3.png], hãy dựng các điểm [Hình: quicklatex.com-57e49061d6c635f1b047bb1886320c22_l3.png] thỏa mãn:
a) [Hình: quicklatex.com-760f5c48a3fe3b61912648c9df9af7dd_l3.png];
b) [Hình: quicklatex.com-658be483763780599acc4a9458e66817_l3.png].
Câu 4.
Cho tam giác [Hình: quicklatex.com-56a2f73c54d6f88e9ebef33494261d3a_l3.png], lấy các điểm [Hình: quicklatex.com-45370a72f03e8484faea2617f8de63f3_l3.png] sao cho
[Hình: quicklatex.com-145f54a537a39c13ab6b134e511d4b3f_l3.png]
a) Phân tích các vectơ [Hình: quicklatex.com-83610c4023abc739c637a890061d472c_l3.png] theo hai vectơ [Hình: quicklatex.com-cb76505708b7b05836bd17394a46b600_l3.png][Hình: quicklatex.com-76ed856421f6f95251a8607f602b839b_l3.png].
b) Chứng minh rằng ba điểm [Hình: quicklatex.com-45370a72f03e8484faea2617f8de63f3_l3.png] thẳng hàng.
Hết.
Đáp án đề kiểm tra hình học 10-chương I