Đề kiểm tra phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

Thời gian: 90 phút

Bài 1. Cho tam giác ABC có A(1;2), B(-2;-1) và C(2;-2).

a) Viết phương trình tổng quát của các đường thẳng AB, BC và AC.

b) Viết phương trình tham số của đường cao CE, trung tuyến BM và đường trung trực của cạnh BC.

Bài 2. Cho điểm A(-1;1) và đường thẳng d: \left\{\begin{array}{c}{x=2t}\\{y=-1+t}\end{array}\right.

a) Viết phương trình đường thẳng d’ đối xứng với d qua A.

b) Tìm trên d điểm C và trên trục hoành điểm D sao cho A là trung điểm của CD.

Bài 3. Cho điểm A(-1;3) và đường thẳng d: x – 2y + 2 = 0. Dựng hình chữ nhật ABCD sao cho B, C thuộc đường thẳng d, C có hoành độ âm vàS_{ABCD} = 10. Tìm tọa độ các điểm B, C, D.

Bài 4. Cho tam giác ABC có đỉnh A(-1;3), đường phân giác CE: x + 2y = 0 và đường cao BD:\left\{\begin{array}{c}{x =4t}\\{y=2+3t}\end{array}\right. Tìm tọa độ điểm B và C.

Bài 5. Cho điểm M(1;3). Viết phương trình đường thẳng qua M cắt tia Ox tại A(a,0) và tia Oy tại B(0,b) (a, b > 0) sao cho OA + OB là nhỏ nhất.