Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12, chương 2: hàm số mũ, logarit – 2011-2012

 

Đề bài

Câu 1. (8 điểm).

Giải các phương trình sau:

a) [Hình: quicklatex.com-35bdf50c4e7a674cda53ba827f8aaadf_l3.png] ;

b) [Hình: quicklatex.com-ec35b3d8d4bbf3c7199f941a6a00bfec_l3.png] ;

c) [Hình: quicklatex.com-b61d9b60a6127224633d9d8521f93ce1_l3.png] ;

d) [Hình: quicklatex.com-706a43f13fcd9de45c02af30184c9043_l3.png] .

Câu 2. (2 điểm).

Cho [Hình: quicklatex.com-268336bde05c973bcd4ae6962649a4ca_l3.png][Hình: quicklatex.com-ac7f0b3c6cacaa463ae373ca5f5a6761_l3.png] . Chứng minh rằng với mọi [Hình: quicklatex.com-b5f98dbc60caff4e8f75d87704c5e4be_l3.png] , ta có

[Hình: quicklatex.com-a8aa4ec7dcf57382fcf2e6d3539b08d9_l3.png]

———— hết ——————

Các bạn làm xem nhé. tuần tới kiểm tra…..