[Đề GK1-Toán 12] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = {x^3} – 3{x^2} – 9x + 6) trên (left[ { – 4;4} right]).

Câu hỏi: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = {x^3} – 3{x^2} – 9x + 6) trên (left[ { – 4;4} right]). A. (mathop {Min}limits_{left[ { – 4;4} right]} y = 21)  B. (mathop {Min}limits_{left[ { – 4;4} right]} y = – 14)  C. (mathop {Min}limits_{left[ { – 4;4} right]} y = …
Hoc tap online
Author: admin