[Đề GK1-Toán 12] Gọi M và m lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số (y = xsqrt {1 – {x^2}}) trên tập xác định. Tính M-m.

Câu hỏi: Gọi M và m lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số (y = xsqrt {1 – {x^2}}) trên tập xác định. Tính M-m. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Hàm số (y = xsqrt {1 – {x^2}}) xác định trong đoạn (left[ { – …
Hoc tap online
Author: admin