Đề- đáp án thi đại học môn Sinh khối B 2010

Tải về  mã đề 724

Đáp án:

Đáp án môn Sinh mã  724

Câu Đáp án
1 B
2 A
3 B
4 B
5 D
6 B
7 B
8 C
9 C
10 B
11 C
12 D
13 B
14 A
15 D
16 B
17 D
18 D
19 C
20 A
21 B
22 D
23 D
24 D
25 C
26 C
27 D
28 A
29 A
30 D
31 A
32 C
33 B
34 D
35 B
36 C
37 C
38 D
39 D
40 A
41 A
42 C
43 A
44 A
45 C
46 B
47 C
48 B
49 C
50 B