Đề- đáp án thi đại học môn Anh khối D 2010

Tải đề Anh về mã 358
Tải đề Anh về mã 184

Tải đề Anh về mã 461
Tải đề Anh về mã 857

Đáp  án  mã đề 358

Stt Đáp án
  1. 1
A
  1. 2
B
  1. 3
B
  1. 4
D
  1. 5
D
  1. 6
A
  1. 7
C
  1. 8
D
  1. 9
B
10. A
11. B
12. D
13. B
14. C
15. A
16. D
17. C
18. B
19. A
20. D
21. C
22. B
23. B
24. A
25. B
26. A
27. B
28. A
29. D
30. B
31. B
32. A
33. A
34. D
35. C
36. A
37. C
38. A
39. D
40. A
41. C
42. D
43. A
44. A
45. D
46. D
47. A
48. D
49. A
50. C
51. C
52. A
53. C
54. D
55. B
56. C
57. A
58. D
59. B
60. A
61. C
62. C
63. A
64. C
65. C
66. D
67. A
68. D
69. D
70. A
71. C
72. D
73. B
74. B
75. D
76. D
77. B
78. A
79. A
80. C