[CTST] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi

1. Đọc các nội dung trên tờ lịch.  2. Trao đổi với các bạn: Chúng ta cần lịch để làm gì? Đáp án chi…

[https://giaibaitaphay.com/]
Hoc tap online
Author: admin